Książka kucharska Aeg Ar 4030 Bt Usb Cr

Książka kucharska Aeg Ar 4030 Bt Usb Cr to nowoczesne urządzenie, które umożliwia użytkownikom tworzenie i przechowywanie własnych przepisów kulinarnych. Urządzenie posiada wbudowany moduł Bluetooth, który pozwala na łatwą komunikację z komputerem lub innymi urządzeniami Bluetooth. Urządzenie jest wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD, który wyświetla wszystkie potrzebne informacje o przepisach. Użytkownicy mogą również skorzystać z funkcji automatycznego dostosowywania przepisów do ich potrzeb i zapisania ich w pamięci urządzenia. Książka kucharska Aeg Ar 4030 Bt Usb Cr jest łatwa w obsłudze i idealna do tworzenia przepisów dla całej rodziny.

Ostatnia aktualizacja: Książka kucharska Aeg Ar 4030 Bt Usb Cr

Problem

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Przyłącze 4 złącza

ISO A (stały plus)

Pamięć stacji

jest nieprawidłowo

nie działa.

podłączone.

Port USB jest prze-

znaczony wyłącznie

dla odpowiednich

nośników USB. Nie

Nośnik USB

wszystkie nośniki są

zgodne ze standar-

dami. Prawdopo-

dobnie podłączono

niestandardowy

nośnik USB.

Urządzenie nie

czyta karty.

Karta pamię-

ci SD/MMC

Nie można

Funkcja Bluetooth

dokonać

jest wyłączona na

połączenia

telefonie komórko-

za pomocą

wym.

Bluetooth.

Dane techniczne

Ogólne

Zasilanie

Pobór mocy

Zakres temperatury roboczej

Wilgotność (bez kondensacji)

Wymiary (Dł. x Sz. x Wys. )

Waga

Maks. moc wyjściowa

Kontrola dźwięku

- Niskie tony (przy 100 Hz)

- Wysokie tony (przy 10 kHz)

Radio

Zakres częstotliwości FM:

Czułość (FM)

IF (FM)

Rozdzielenie kanałów

Zakres częstotliwości (AM)

IF (AM)

Czułość (AM)

Odtwarzacz CD

Sprawdzić okablowa-

S/N R

nie. Postępować zgod-

nie ze wskazówkami

Odpowiedź częstotliwości

zawartymi w rozdziale

„Podłączanie".

Wymogi formatów MP3/WMA

Podłączyć standar-

Stopień kompresji

dowy nośnik USB.

Częstotliwość próbkowania

Sprawdzić, czy media

posiadają format

WARUNKI GWARANCJI

FAT32.

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od

daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie

14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą

gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia

Sprawdzić kartę. Wło-

powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów

żyć ją stroną z tekstem

lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając

skierowaną do góry.

wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając

całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie

wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyj-

Uruchomić funkcję

ną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym

Bluetooth na telefonie

opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia

komórkowym.

przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opako-

wania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas

transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzia-

nych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobo-

wiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny

koszt.

12 V =

15 A (maks. )

Gwarancja nie obejmuje:

+5... +40 °C

• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń

5 - 90%

181 x 163 x 52 mm

• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił ze-

1, 33 kg

4 x 40 W (PMPO)

• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia

±10 dB

• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,

• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaści-

87, 5 - 108 MHz

10 µV

10, 7 MHz

>25 dB

• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o

522 - 1620 kHz

450 kHz

• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nie-

36 dBu

JĘZYK POLSKI

sprzętu i wywołanych nimi wad,

wnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,

zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,

elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda

zasilania,

akumulatorów,

wego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania,

przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania

plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstruk-

cyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby

niepowołane,

ile są one zgodne z podanymi przez producenta,

istotny wpływ na wartość lub działanie tego urządze-

nia.

111

> 55 dB

> 50 dB

40 Hz - 18 kHz

16 - 320 kBit/s

44, 1 kHz

 • Facebook
 • TwitterMailPinterest
 • Szczegóły ogłoszenia

  Oferta odosoby prywatnej Stanużywane

  Radio samochodowe kolor stalowy produkcji niemieckiej Marka AEGModel AR 4030AEG AR 4030 BT/USB/CR radio samochodowe z Bluetooth, z gniazdem USB, wejście AUX-IN, wyświetlacz LCD, 4 x 40 WSprawne z obudowąKable z kostką w komplecieMożliwa wysyłka lub odbiór własny

  Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

  Dodaj załącznik

  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin i nową politykę prywatności Sprzedajemy. pl rozwiń

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedajemy. pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 53-333, ul. Powstańców Śląskich 2-4, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedajemy. pl

 • Zobacz również
 • Ostatnio oglądane
 • Opatówświętokrzyskiezobacz na mapie »

  Zobacz podobne ogłoszenia

  Język polski

  50

  Usuwanie usterek

  Przed skorzystaniem z listy kontrolnej należy najpierw spraw-

  dzić, czy urządzenie jest właściwie podłączone. Jeżeli po

  sprawdzeniu całej listy kontrolnej usterka nie zostanie w pełni

  usunięta, należy skonsultować się z najbliższym punktem

  serwisowym.

  Oznaki usterki

  Powód

  Brak funkcjonowa-

  Włączony zapłon. Obrócić kluczyk

  nia.

  Nastąpiło przepa-

  lenie jednego lub

  kilku bezpieczni-

  ków.

  Odbiornika nie

  Błędne podłącze-

  można zapłonem

  nie (każdy produ-

  „Wł. " lub „Wył. ".

  cent samochodów

  rozmiesz-cza

  inaczej podłączenie

  ISO w pojeździe).

  Urządzenie nie

  Nastąpiło zakłó-

  działa prawidłowo

  cenie mikrokom-

  putera przez pola

  elektromagnetycz-

  ne.

  Brak odbioru radio-

  Niepodłączony

  wego.

  kabel antenowy.

  Słaby odbiór radio-

  Ew. pojazd

  foniczny.

  wyposażony jest w

  specjalną antenę

  (Antenę pochodnie

  zakodowaną. )

  Ogólne warunki gwarancji

  Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na

  zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty

  zakupu urządzenia.

  W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie

  wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana

  Sposób usunięcia

  będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot

  ceny zakupu urządzenia.

  usterk

  Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia

  zapłonu w pozycję

  funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego

  „ON" lub „ACC".

  stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

  Wymienić bez-

  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,

  piecznik na inny

  chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił

  bezpiecznik 5 A /

  zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy

  1 A.

  wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w

  wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

  Skontaktować się

  z warsztatem lub

  Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne

  specjalistą własne-

  od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki

  go samochodo-

  tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego

  wym z zapytaniem

  urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi

  o specyficzny dla

  i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i

  pojazdu adapter.

  prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,

  Wyłączyć i po-

  data sprzedaży urządzenia).

  nownie włączyć

  Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie

  odbiornik.

  Rzeczpospolitej Polskiej.

  Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

  zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów

  Mocno wetknąć

  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach

  kabel antenowy w

  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego

  złącze antenowe

  (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

  na urządzeniu.

  Skontaktować

  się z warsztatem

  lub specjalistą

  własnego samo-

  chodowym. (W

  przypadku „ob-

  cych fabrykatów"

  istnieją specyficzne

  zwrotnice zasilania

  wzgl. adaptery

  napięciowe. )

  Książka kucharska Aeg Ar 4030 Bt Usb Cr

  Bezpośredni link do pobrania Książka kucharska Aeg Ar 4030 Bt Usb Cr

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Książka kucharska Aeg Ar 4030 Bt Usb Cr