Środki ostrożności Ge Jvm1540sp2ss

Używanie środków ostrożności jest bardzo ważne w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym GE JVM1540SP2SS. Przede wszystkim należy unikać przegrzewania urządzenia, a także instalowania go w wilgotnym lub zakurzonym otoczeniu. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest wyłączone, ponieważ może nadal zawierać napięcie elektryczne. Przed wymianą części lub czyszczeniem urządzenia należy zawsze odłączyć go od zasilania elektrycznego. Podczas instalowania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych części, a także upewnić się, że są one szczelnie zamocowane. Należy również pamiętać, aby nie używać żadnych akcesoriów lub części niezgodnych z urządzeniem GE JVM1540SP2SS.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Ge Jvm1540sp2ss

Składowanie substancji niebezpiecznych - przepisy

 • Drukuj
 • E-mail
 • Komentarze

Spis treści

 • Przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych
 • 7 kluczowych pytań do oceny zagrożenia przy pracy z chemikaliami
 • Piktogramy GHS - co oznaczają?
 • Zwroty typu P (przeciwdziałanie) oraz typu H (zagrożenia)

Jedną z pochodnych postępu technologicznego w procesach produkcyjnych, jest wzrastająca liczba stosowanych w nich substancji chemicznych. Z każdym rokiem powiększa się baza substancji chemicznych których używa się w przemyśle oraz laboratoriach, w tym również substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Magazynowanie i gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi to zagadnienie bardzo dynamiczne, którego głównym zadaniem jest ochrona pracowników przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej wydajności procesów technologicznych. Często wiąże się to z potrzebą przechowywania substancji chemicznych bezpośrednio w miejscu pracy oraz jego najbliższym otoczeniu. Jak zatem prawidłowo dokonać oceny ryzyka i dobrać środki ochronny stanowiskowej?

  

Przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych


W bazie substancji chemicznych ECHA (European Chemical Agency) w chwili pisania tego poradnika zarejestrowanych jest ponad 22 400 różnych substancji, co praktycznie uniemożliwia opracowanie uniwersalnego podejścia do składowania wszystkich substancji chemicznych. Między innymi dlatego, w Europie nie ma ujednoliconych przepisów dotyczących magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych.  W tej sytuacji podstawą do prawidłowego ich składowania mogą być przepisy krajowe, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§93. 1. Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 2. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

§96. Niedopuszczalność kumulowania zagrożeń; instrukcje składowania, pkt. 2 W magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; z treścią instrukcji należy zapoznać pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - O substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Art. 21., pkt. 1 Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, rurociągi zawierające substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne lub służące do ich transportowania oraz miejsca, w których są składowane znaczące ilości substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych, powinny być należycie oznakowane, w tym opatrzone znakami ostrzegawczymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§7. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:
1) wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w § 6, lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
2) utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobo-we zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
4) przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

§5. Miejsca, w których substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie są składowane w znaczących ilościach, oznakowuje się piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 1272/2008 lub znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia, zawierającymi takie same symbole, chyba że odpowiednia informacja o zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub mieszaniny jest umieszczona na opakowaniach takich substancji lub mieszanin.

Dodatkowe normy/przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych:

 • FM Global - honorowane na całym świecie dopuszczenie ubezpieczeniowe w kontekście ochrony ppoż.
 • EU-OSHA (Occupational Safety and Health Administration/Amerykańska Inspekcja Pracy) numer 1910. 106 - Składowanie substancji niebezpiecznych.
 • EN 14470-1 - Ognioodporne szafy magazynowe -- Część 1: Bezpieczne szafy do przechowywania płynów łatwopalnych.
 • EN 14470-2 - Ognioodporne szafy magazynowe -- Część 2: Bezpieczne szafki na butle ze sprężonym gazem

7 kluczowych pytań do oceny zagrożenia przy pracy z chemikaliami

Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem i przechowywaniem substancji niebezpiecznymi jest trudna i najlepiej gdyby była przeprowadzona przez osobę specjalnie do tego uprawnioną o wykształceniu chemicznym. Nie oznacza to jednak, że nie możemy samodzielnie dokonać takiej analizy, a fachową wiedzą wepsrzeć się w tylko przypadku bardziej problematycznych substancji. Poniżej znajdziesz 7 kluczowych pytań które pomogą przy planowaniu prawidłowego gospodarowania substancjami w zakładzie pracy.

Jeżeli na każde z pytań jesteś w stanie bez wątpliwości odpowiedziedź TAK, to gratulacje - większość niezbędnej pracy masz już za sobą. W przeciwnym wypadku musisz zadbać o uzupełnienie brakującej wiedzy, zmianę procedur oraz kompletację niezbędnej dokumentacji.

 • Czy wiesz, jakie zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi mogą wystąpić w miejscu pracy i czy udokumentowałeś ich ryzyko?

 • Piktogramy GHS wskazujące rodzaj zagrożenia - jeśli masz produkty z tymi etykietami, czy etykiety są zrozumiałe?

 • Czy masz listę produktów chemicznych używanych lub przechowywanych w Twojej firmie?

 • Czy korzystasz z kart charakterystyki substancji i umiesz je właściwie interpretować?

 • Czy w Twoim przedsiębiorstwie powstają niebezpieczne substancje?

 • Czy pracownicy są świadomi ryzyka związanego z produktami chemicznymi i czy wiedzą, jak bezpiecznie pracować i jak się chronić?

 • Czy któryś z twoich pracowników miał dolegliwości zdrowotne lub zachorował z powodu narażenia na niebezpieczne substancje obecne lub używane w twoim przedsiębiorstwie?

Niestety brak szczegółowych przepisów dotyczących składowania konkretnych substancji niebezpiecznych nie ułatwia tego zadania. Kluczem do oceny zagrożenia i prawidłowego składowania substancji niebezpiecznych jest karta charakterystyki substancji, zwana również MSDS/SDS (ang. material safety data sheet). Jest to unikalny dokument, sporządzany przez dla każdej substancji z osobna przez jej producenta. MSDS zawiera opis zagrożeń związanych z użytkowaniem substancji, jej podstawowe dane fizykochemiczne oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego jej użytkowania i magazynowania. Jeżeli dana substancja stanowi zagrożenie dla otoczenia producent jest zobowiązany umieścić w karcie charakterystyki stosowny piktogram, umożliwiający szybka identyfikację i przyporządkowanie danej substancji do jednej - lub kilku - grup zagrożeń. 

Piktogramy GHS

System GHS (Globally Harmonized System) został pracowany jako standaryzacja wielu systemów klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych stosowanych na całym świecie, a rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging) jest jego europejskim wdrożeniem. Według GHS, substancje dzielimy na 9 podgrup, w oparciu o ich właściwości fizyko-chemiczne oraz rodzaj zagrożeń jakie niesie za sobą ich stosowanie. Każda grupa substancji posiada jeszcze wewnętrzny, bardziej szczegółowy podział i tak na przykład, gazy utleniające dodatkowo dzielą są na: Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1, Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 oraz Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3. Przyjrzyjmy się zatem podziałowi i piktogramom wg GHS:

 • Materiał wybuchowy - zagrożenie fizyczne

  Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch. Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.

 • Materiał łatwopalny - zagrożenie fizyczne

  Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gazy, aerozole, ciecze i pary. Nie ogrzewać i nie rozpylać nad otwartym ogniem. Używać nieiskrzących narzędzi, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

 • Materiał utleniający - zagrożenie fizyczne

  Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch.

 • Gaz pod ciśnieniem - zagrożenie fizyczne

  Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

 • Substancja żrąca - zagrożenie fizyczne

  Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Przechowywać w oryginalnym pojemniku.

 • Substancja toksyczna - zagrożenie dla zdrowia

  Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie lub spowodować śmierć. Obchodzić się ze szczególną ostrożnością. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać pod zamknięciem.

 • Zagrożenie zdrowia/środowiska - zagrożenie dla zdrowia

  Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych; szkodliwy dla środowiska. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami oraz uwolnienia do środowiska.

 • Poważne zagrożenie zdrowia - zagrożenie dla zdrowia

  Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy. Przed użyciem zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

 • Materiał niebezpieczny dla stworzeń wodnych - zagrożenie dla środowiska 

  Działa toksycznie na organizmy wodne. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Dodatkowo powyższe 9 podgrup dzielimy na trzy zbiory: zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia dla środowiska. Jeżeli dana substancja jest niebezpieczna to musi posiadać na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki, stosowane piktogramy wskazujące na rodzaj zagrożenia. Ponadto w karcie charakterystyki substancji powinny znaleźć się zwroty wskazujące zagrożenia oraz zwroty wskazujące rodzaj przeciwdziałania, i tak:

Zwroty H - wskazujące zagrożenia

To oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę. Zwroty wskazujące zagrożenia są zakodowane przy użyciu kodu, który składa się z:

 • Litery „H”
 • Cyfry określającej rodzaj zagrożenia: „2” – zagrożenie fizyczne, „3” – zagrożenie dla zdrowia, „4” – zagrożenie dla środowiska,
 • Dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia.

Pełną listę zwrotów wskazujących środki ostrożności znajdziesz tutaj.

Zwroty P - wskazujące przeciwdziałanie

Informują o środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, wynikających z interakcji z niebezpiecznym produktem. Zwroty wskazujące przeciwdziałanie są zakodowane przy użyciu kodu, który składa się z:

 • Litery „P”
 • Cyfry określającej środek ostrożności: „1” – ogólne, „2” – zapobieganie, „3” – reagowanie, „4” – przechowywanie, „5” – usuwanie,
 • Dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia. org/wiki/Zwroty_wskazuj%C4%85ce_%C5%9Brodki_ostro%C5%BCno%C5%9Bci" target="_self">tutaj.

  Skoro potrafimy już interpretować informacje zawarte w karcie charakterystyki, takie jak rodzaj piktogramu GHS oraz zwroty P i H, to możemy przejść do wyboru rozwiązania które pozwoli nam na bezpieczne magazynowanie substancji chemicznych. Niżej przyjrzymy się jak dobrać szafę lub pojemnik do składowania substancji niebezpiecznych.  

 • Blog znakowo. pl

  Oznakowanie i przepisy ADR

 • Substancje łatwopalne – piktogramy CLP

8 czerwca 2020

Substancje łatwopalne – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

1. Substancje łatwopalne ciekłe

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H224 – skrajnie łatwopalna ciecz i pary

Kategoria zagrożeń: 2

Zwrot określający zagrożenie: H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary

Kategoria zagrożeń: 3

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H226 – łatwopalna ciecz i pary

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę.

* Bardzo zalecany dla kategorii 1 i 2, o ile nie przypisano już zwrotu P404.

* Opcjonalny dla kategorii 3.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – w przypadku cieczy palnych z kategorii 1 oraz innych cieczy palnych, które są lotne i mogą tworzyć wybuchową atmosferę.

* Bardzo zalecany, o ile nie przypisano już zwrotu P403 + P235.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P241 – Używać [elektrycznego / wentylującego / oświetleniowego / …] przeciwwybuchowego sprzętu – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę. Tekst w nawiasach kwadratowych można zamieścić na etykiecie w razie potrzeby, aby określić odpowiedni sprzęt elektryczny, wentylujący lub inny.
 • P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę oraz jeżeli minimalna energia zapłonu jest niska (dotyczy substancji i mieszanin, których energia zapłonu wynosi < 0, 1 mJ).
 • P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę.
 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / osłonę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

* Opcjonalny.

Reagowanie

 • P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem] – tekst ujęty w nawiasy kwadratowe należy umieścić, jeżeli producent / dostawca uważa to za konieczne w przypadku konkretnej substancji chemicznej.

* Opcjonalny, o ile nie jest uznany za konieczny, np. ze względu na ryzyko wytworzenia potencjalnie wybuchowej atmosfery.

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko, producent / dostawca określają odpowiednie środki.

* Bardzo zalecany, jeśli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

 • P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu – w przypadku cieczy palnych z kategorii 1 oraz innych cieczy palnych, które są lotne i mogą tworzyć wybuchową atmosferę.

* Bardzo zalecany.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… – zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

* Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

* zalecany dla użytkowników przemysłowych / zawodowych, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.

2. Substancje łatwopalne stałe

Kategoria zagrożeń: 1

Zwrot określający zagrożenie: H228 – substancja stała łatwopalna

Kategoria zagrożeń: 2

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli ciało stałe jest czułe elektrostatycznie.
 • P241 – Używać [elektrycznego / wentylującego / oświetleniowego / …] przeciwwybuchowego sprzętu – jeżeli mogą występować chmury pyłu. Tekst w nawiasach kwadratowych można zamieścić na etykiecie w razie potrzeby, aby określić odpowiedni sprzęt elektryczny, wentylujący, oświetleniowy lub inny.

* Bardzo zalecany, jeśli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Baza wiedzy karta charakterystyk – Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykieta musi również zawierać odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, opisujące charakter i stopień zagrożeń substancji lub mieszaniny (artykuł 21 CLP).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia odpowiednie dla każdej określonej klasyfikacji nie są określone w tabeli, która znajduje się w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP. Jeśli klasyfikacja substancji jest zharmonizowana i znajduje się w części 3 załącznika VI do CLP, odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla tej klasyfikacji muszą być używane na etykiecie, razem z wszelkimi innymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia dla klasyfikacji niezharmonizowanej.

Załącznik III do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, jak powinny się pojawić na etykietach. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia w jednym języku muszą zostać pogrupowane razem ze zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku na etykiecie.

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

H200 – Materiały wybuchowe niestabilne.

H201 – Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

H202 – Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.

H203 – Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.

H204 – Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.

H205 – Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

H206 – Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H207 – Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H208 – Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz.

H221 – Gaz łatwopalny.

H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.

H223 – Łatwopalny aerozol.

H224 – Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

H228 – Substancja stała łatwopalna.

H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H230 – Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

H231 – Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

H232 – Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H240 – Ogrzanie grozi wybuchem.

H241 – Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

H242 – Ogrzanie może spowodować pożar.

H250 – Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H251 – Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

H252 – Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.

H260 – W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

H261 – W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

H270 – Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

H271 – Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H281 – Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

H290 – Może powodować korozję metali.

H300 – Połknięcie grozi śmiercią.

H301 – Działa toksycznie po połknięciu.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H310 – Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.

H311 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H330 – Wdychanie grozi śmiercią.

H331 – Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H340 – Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H350 – Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H350i – Wdychanie może spowodować raka.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H360 – Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H360F – Może działać szkodliwie na płodność.

H360D – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360FD – Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360Fd – Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H361f – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H362 – Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

H370 – Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H371 – Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H372 – Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H300 + H310 – Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H300 + H330 – Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H310 + H330 – Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H300 + H310 + H330 – Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H301 + H311 – Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H301 + H331 – Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H311 + H331 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H301 + H311 + H331 – Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H302 + H312 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H302 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H312 + H332 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H302 + H312 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H413 – Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

H420 – Szkodliwe dla zdrowia publicznego i środowiska w związku z niszczącym oddziaływaniem na ozon w górnej warstwie atmosfery.

EUH 014 – Reaguje gwałtownie z wodą.

EUH 018 – Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

EUH 019 – Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

EUH 044 – Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

EUH 029 – W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH 032 – W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH 070 – Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

EUH 071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.

EUH 201/ 201A – Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. Uwaga! Zawiera ołów.

EUH 202 – Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

EUH 203 – Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 204 – Zawiera izocyjaniany.

EUH 205 – Zawiera składniki epoksydowe.

EUH 206 – Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

EUH 207 – Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.

EUH 208 – Zawiera <nazwa substancji uczulającej>.

EUH 209/ 209A – Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.

EUH 210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH 211 – Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

EUH 212 – Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Zwroty wskazujące środki ostrożności P
 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu

Środki ostrożności Ge Jvm1540sp2ss

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Ge Jvm1540sp2ss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Ge Jvm1540sp2ss